Dáváme vašim projektům růst

VIA Consult a.s.

Jsme poradenská společnost zaměřená na komplexní nabídku služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek. Nabízíme kompletní servis pro Vaše projekty po celou dobu trvání. Našim hlavním cílem je spokojený zákazník.

Profil společnosti

Společnost Via Consult a.s. vychází především ze schopností a zkušeností svých expertů, kteří v rámci týmové spolupráce aktivně sdílejí své znalosti a poznatky při přípravě významných projektů se zaměřením na čerpání dotací z fondů Evropské unie. Naším hlavním cílem je získávání finančních prostředků k realizaci Vašich investičních záměrů.

Strategie společnosti

  • spokojený klient, základ úspěchu
  • každý klient je náš dlouhodobý partner a tak k němu přistupujeme
  • nabízíme tu nejlepší možnou péči o Vaše zakázky, řešení na úrovni programů, plánů i projektů, nalézáme synergie a integrovaná řešení.
  • navrhujeme řešení s maximální efektivností, při co nejnižších nákladech
   • stavíme na dlouholeté zkušenosti a vynikající úrovni našich expertů
   • týmová práce, sdílení nápadů, myšlenek, znalostí a zkušeností našich expertů, poradců a manažerů vede ke špičkovým výkonům na vašich projektech,
   • stálá komunikace a součinnost s klientem je naší prioritou

   Naše služby

   Zaměřujeme se především na oblast životního prostředí a naší specializací jsou zejména investiční projekty, inženýrská činnost v oblasti energetických úspor, ekologických staveb a obnovitelných zdrojů energií.
   Pomůžeme Vám se zadávacím řízením financovaným jak z Vašich zdrojů, tak z operačních programů (OP VaVPi, OPVK, ROP, IROP, OPPIK, OPŽP aj.)
   Zajistíme pro Vás kompletní organizaci zadavatelských činností, které realizujeme v plném rozsahu dle zvoleného druhu zadávacího řízení, plně v souladu s požadavky zákona a podmínek operačních programů.

   Administrujeme všechny druhy zadávacích řízení: otevřené, užší, zjednodušené podlimitní, jednací řízení, zakázky malého rozsahu, soutěžní dialog, soutěž o návrh, inovační partnerství, zjednodušený režim.
   Ve spolupráci s našimi partnery pro Vás zajistíme také kompletní analýzu dotačních příležitostí, dotační management a udržitelnost projektu.

   Poskytujeme i další konzultační a poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek včetně přípravy školení.
   Dodavatelům poskytujeme poradenské služby při zpracování nabídek nebo k výkladu zákona.

   Zadávací řízení

   ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
   Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek.
   Zajistíme celkovou organizaci zadavatelských činností, které realizujeme v plném rozsahu dle zvoleného druhu zadávacího řízení plně v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek a podmínek operačních programů.
   Zpracujeme pro Vás veškeré požadované dokumenty, budeme se s Vámi účastnit jednání v celém průběhu veřejných zakázek, budeme pro Vás kontrolovat dodržení zákonem stanovených termínů a lhůt a zajistíme zveřejnění všech formulářů včetně poskytování součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
   Nabízíme Vám profesionální a seriózní jednání, dodržujeme důvěrnost všech informací.
   Jsme pojištěni do výše 20 milionů korun.
   Administraci veřejné zakázky pro Vás provedeme v následujících etapách, které například obsahují následující úkony:

   1. Příprava zakázky – zajištění vstupních podkladů a informací
    • analýza a objasnění zakázky – rozsah práce a zajištění nutných vstupních údajů
    • konzultace způsobu přípravy a způsobu zadání zakázky
    • zpracování aktuálního časového harmonogramu o předpokládaném průběhu zadávacího řízení
    • konzultace vstupních podkladů se zadavatelem, technické dokumentace s projektanty a dalšími specialisty v případě potřeby
    • definování práv a povinností zadavatele
    2. Vymezení podmínek zadání zakázky, zahájení zadávacího řízení
     • zajištění a kompletace potřebných podkladů
     • návrh hodnotících kritérií vč. % váhy, sestavení zadávacích podmínek a jejich konzultace se zadavatelem
     • vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele (vyjma technické části zadání) a zajištění jeho posouzení poskytovatelem dotace, vztahuje-li se tato povinnost k dané zakázce
     • zpracování a vyplnění dat ve formuláři F01 nebo CZ01 chce-li zadavatel uveřejnit formou předběžného oznámení svůj úmysl zahájit zadávací řízení
     • zpracování a vyplnění dat ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ nebo „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“, na www.vestnikverejnychzakazek.cz, vztahuje-li se tato povinnost k dané zakázce
     • příprava a rozeslání výzvy účastníkům zvolených příkazcem, vztahuje-li se tato povinnost k dané zakázce
     3. Administrace v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast, nabídek, otevírání obálek
      • průběžná organizace a zabezpečování jednotlivých kroků a procedur dle zákona popř. dle pravidel poskytovatele dotace
      • kompletace zadávací dokumentace, uveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele
      • vysvětlení zadávací dokumentace, na základě žádostí účastníků, podaných ve vymezeném časovém úseku v průběhu lhůty pro podávání nabídek / žoú – konzultace se zadavatelem, zpracování a odeslání všem účastníkům v zákonné lhůtě
      • organizace celého průběhu podávání nabídek / žoú, otevírání nabídek a zajištění potřebných dokladů o průběhu otvírání nabídek
      • vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele při vyloučení účastníků z další účasti na zakázce
      • odeslání oznámení o rozhodnutí zadavatele ve věci vyloučení účastníků.
      4. Administrace v průběhu hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru dodavatele a ukončení zadávacího řízení
       • zpracování posudku všech podaných nabídek jako podkladu pro komisi jmenovanou zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek, nikoliv však posudku technické stránky nabídek
       • zajištění potřebných dokladů o průběhu jednání hodnotící komise – doklady o jmenování členů a prohlášení o nepodjatosti a důvěrnosti údajů, zpracování zápisů z jednání komise a závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, popř. pozvání zástupce poskytovatele dotace k účasti, je-li tato povinnost stanovená metodikou poskytovatele dotace a vztahuje-li se k tomuto zadávacímu řízení
       • vypracování podkladu pro oznámení zadavatele o výběru dodavatele
       • v případě podání námitek účastníky zadávacího řízení, konzultace se zadavatelem, vypracování stanoviska zadavatele a projednání námitek s dotyčným účastníkem
       • zajištění řádného ukončení zadávacího řízení po rozhodnutí o námitkách
       • zpracování a vyplnění dat ve formuláři „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ nebo „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“, uveřejnění na www.vestnikverejnychzakazek.cz, vztahuje-li se tato povinnost k dané zakázce
       5. Ukončení veřejné zakázky
        • Kompletace podkladů o průběhu zakázky a předání dokumentace zadavateli k archivaci po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení
        • evidence všech provedených úkonů mezi zadavatelem a účastníky

        Dotační management

        PROJEKTOVÝ DOTAČNÍ MANAGEMENT

        Ve spolupráci se svými partnery Vám nabízíme strategické a dotační plánování a komplexní portfolio služeb v oblasti dotačního a projektového managementu. Z dobrých záměrů děláme lepší a smysluplnější, s větší šancí na to uspět a uskutečnit je.

        1. Příprava projektu včetně volby dotačního titulu
        • Seznámení se s projektem a dostupnými podklady;
        • Zhodnocení a analýza veškerých podkladů k projektu (studie proveditelnosti, projektové dokumentace, rozpočty, technické zprávy, stanoviska a rozhodnutí správních orgánů, dokumenty majetkoprávní povahy, …..)
        • Návrh postupu přípravy projektu, vč. orientačního harmonogramu;
        • Průběžné konzultace v rámci přípravy projektu – účast na jednáních při přípravě potřebné projektové či jiné dokumentace, konzultační činnost z hlediska předpokládaných podmínek poskytovatelů dotace;
        • posouzení projektu z hlediska finančních toků;
        • Konzultace projektu s relevantními úřady;
        • Rozhodnutí o vhodném dotačním titulu;
        • Posouzení a optimalizace projektu z hlediska podmínek dotace s cílem zvýšit bodové ohodnocení.
        2. Příprava a organizační zajištění podání žádosti o finanční podporu
        • Kompletace potřebných dokumentů, které tvoří přílohy žádosti, příprava čestných prohlášení a případných dalších podkladů k žádosti;
        • Zajištění podkladů k technické specifikaci projektu (jako např. projektová dokumentace a položkový rozpočet projektu – verze po optimalizaci projektu, podklady pro vyplnění efektů a nákladů projektu apod.);
        • Zajištění posudků, které jsou povinně vyžadovány dle podmínek vybraného dotačního titulu;
        • Zpracování finanční analýzy projektu;
        • Kompletace žádosti, vč. příloh;
        • Vyplnění elektronické žádosti;
        • Odevzdání žádosti na relevantní úřad;
        • Vyřízení případných dotazů poskytovatele dotace nebo požadavků na doplnění.
        3. Technická podpora před a při podpisu smlouvy
        • Vypracování/zajištění nezbytných podkladů, aktualizace příloh odevzdaných k žádosti a vyplnění podkladů do elektronického systému poskytovatele dotace;
        • Předání všech podkladů poskytovateli dotace;
        • Poradenská a organizační podpora při vyřizování případných dotazů ze strany poskytovatele dotace a dalších dotčených institucí.
        4. Zpracování Závěrečného vyhodnocení akce
        • Zpracování závěrečného vyhodnocení;
        • Zpracování nebo zajištění povinných příloh, včetně soupisu faktur;
        • Vyplnění podkladů do elektronického systému a zajištění předání podkladů na poskytovatele dotace;
        5. Udržitelnost projektu

        Realizací projektu Vaše povinnosti spojené s přijetím dotace nekončí, proto Vám nabízíme:

        • poradenství a konzultační činnost v oblasti zajištění udržitelnosti projektu
        • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
        • kontrola udržitelnosti projektu a navrhování opatření v případě problémů se zajištěním udržitelnosti projektu

        Právní poradenství

        Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek
        Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek.
        Zajistíme celkovou organizaci zadavatelských činností, které realizujeme v plném rozsahu dle zvoleného druhu zadávacího řízení plně v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek a podmínek operačních programů.

        1. Audity
        Nabízíme zajištění kontrolní činnost ve všech fázích zadávacího procesu, auditní činnosti na profesionální úrovni, a to především:

         • Audit ukončených či probíhajících zadávacích řízení
         • Supervize interních zadávacích předpisů
         • Komplexní analýza souladu se zákonem a pravidly poskytovatele dotace
         • Návrhy konkrétních opatření k nápravě
         • Plány interních kontrolních postupů
         • Podpora a metodika vlastního výkonu kontrolní činnosti
         2. Směrnice, vzorové dokumenty a vzory smluv
         Za účelem zkvalitnění procesu výběru dodavatelů, zvýšení efektivnosti smluvních vztahů, využití právních instrumentů a k zajištění potřebné kvality dodávek materiálů, v souvislosti s nedostatkem zákonné regulace u veřejných zakázek malého rozsahu, nabízíme pro subjekty veřejné správy i soukromé investory:

          • tvorbou vlastních interních pokynů – vnitřních směrnic upravujících zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
          • tvorbu vzorových smluvních dokumentů a dokumentů souvisejících s procesem zadávání zakázek
          3. Konzultace a právní podpora
          Pro dodavatele – účastníky veřejných zakázek, nabízíme odborné konzultace a právní podporu při účasti ve výběrovém řízení, která obsahuje především:

           • Konzultační a poradenské služby zajišťující odbornou pomoc a vedení při přípravě nabídky v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami včetně pečlivé revize nabídek před jejich podáním
           • Prostudování zadávací dokumentace, zpracování nabídky včetně kvalifikační části a optimalizace nabídky jako celku dle daných hodnotících kritérií
           • Příprava námitek proti nesprávnému postupu zadavatele
           • Zpracování návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

           Pro zadavatele – ať jsou to subjekty veřejné správy, či soukromí investoři, pokud se na ně vztahují pravidla veřejného zadávání nebo specifická pravidla pro poskytování dotací nabízíme odborné konzultace a právní podporu v rámci zadávacího procesu, především:

            • Výklad právních předpisů platných pro oblast veřejného zadávání v rámci České republiky a Evropské unie
            • Odborné konzultace pokrývající veškeré aspekty, které mohou v průběhu zadávacího řízení nastat
            • Konzultace při přípravě zadání veřejné zakázky, volba vhodného postupu z hlediska zákona o veřejných zakázkách
            • Konzultace obsahu zadávacích podmínek a jejich souladu se zákonem
            • Posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách
            • Konzultace k dalšímu postupu zadavatele v případě uplatnění opravných prostředků
            4. Školení
            Nabízíme komplexní vzdělávací systém, který se zabývá poradenstvím v oblasti investic. Naše společnost poskytuje systémovou podporu výrobcům, dodavatelům, projektantům, energetickým auditorů, dotačním a finančním poradcům a žadatelům o dotace programů
            Co je cílem školení?

             • řeší systémové problémy, přináší aktuální informace a optimalizuje využití dotačních programů pro všechny cílové skupiny
             • pro jednotlivé cílové skupiny přináší školení tematické celky zaměřené na odborné dovednosti potřebné pro efektivní získání dotace, realizaci akce, vyúčtování a vyplacení dotace a na marketingové dovednosti pro systémovou podporu programu.
             • naučí cílové skupiny maximálně využít dotace z programu pro koncové žadatele, poskytne zpětnou vazbu z praxe v rámci realizace.

             Komu je školení určeno?

              • dodavatelům
              • výrobcům
              • projektantům a energetickým auditorům
              • bankovním a finančním institucím
              • žadatelům o dotace
              • dotačním poradců

               Portfolio klientů

               Nalezneme řešení pro každého. Našimi klienty jsou především:

               • municipality
               • podnikatelé bez ohledu na právní formu podnikání
               • neziskové organizace
               • fyzické osoby
               Sídlo společnosti
               VIA Consult a.s.
               provozovna Hotel Steel
               náměstí Svobody 527
               739 61 Třinec
               zadavacirizeni@viaconsult.cz
               IČ: 25084275
               DIČ: CZ25084275
               Identifikátor datové schránky: pysc69z
               Kancelář společnosti
               Kancelář BRNO
               Kopečná 234/12
               602 00 Brno

               Kateřina Pánková
               office manager
               Tel.: +420 605 201 160
               E-mail: pankova@viaconsult.cz

               Mgr. Michaela Filipiecová
               výkonná ředitelka, prokuristka
               Tel.: +420 605 201 154
               E-mail: filipiecova@viaconsult.cz

               Mgr. Nikola Pařízková
               právník – veřejné zakázky
               Tel.: +420 733 745 148
               E-mail: parizkova@viaconsult.cz

               Mgr. Petr Lysek
               spolupracující právník
               – veřejné zakázky
               Tel.: +420 733 745 145
               E-mail: lysek@viaconsult.cz

               Mgr. Milan Konečný
               statutární ředitel
               Tel.: +420 605 201 156
               E-mail: konecny@viaconsult.cz

               Bc. Lucie Baroňová
               administrátor veřejných zakázek
               Tel.: +420 603 291 633
               E-mail: baronova@viaconsult.cz

               Tereza Slováková
               právník – veřejné zakázky
               Tel.: +420 605 201 168
               E-mail: slovakova@viaconsult.cz

               Mgr. Michaela Romanová
               právník – veřejné zakázky
               Tel.: +420 605 201 161
               E-mail: romanova@viaconsult.cz